Future Network Services

Toekomstige netwerken als 5G en verder zijn veel meer dan de huidige 3G en 4G netwerken. Waar traditionele netwerken vooral data zenden en ontvangen vergroeien in de toekomstige netwerken verschillende technieken steeds verder met elkaar. Onder de noemer Future Network Services, en in lijn met de Europese 'Smart Network Services', schaart Team dutch digital delta de activiteiten gericht op de doorontwikkeling van nieuwe (mobiele) communicatietechnieken. Hierin versmelten diensten met infrastructuur en komen cloud, IOT, kunstmatige intelligentie en telecomnetwerken bij elkaar om zo nieuwe toepassingen voor diverse sectoren en de maatschappij mogelijk te maken.

Het Nederlandse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem voor de doorontwikkeling van 5G en 6G

Onderzoeksbureau Dialogic heeft de ontwikkeling van 5G naar 6G mobiele communicatietechnologie verkend. De focus van de verkenning lag op de innovatiekansen voor Nederland. Het rapport geeft inzicht in de mondiale ontwikkelingen en de positie van het Nederlandse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem hierin.

Download het rapport

Vitale netwerkinfrastructuur zoals 5G en daarna 6G vormen een belangrijke basis voor succesvolle oplossingen voor grote economische en maatschappelijke uitdagingen. Duidelijke kansen zijn er in: High-tech systemen en industrie, energie, agri & food, Transport/logistiek & Mobiliteit. Met een toename van het belang van netwerkinfrastructuur ontstaat er echter ook een steeds grotere afhankelijkheid, waarbij de risico's beheersbaar moeten blijven. Een goede nationale kennisbasis en kennisinfrastructuur op het gebied van 5G en 6G is nodig om precompetitief op een goede manier te voorzien in de vraag naar steeds geavanceerdere mobiele netwerken en de toepassingen welke daarop gebaseerd worden.

Het probleem dat hierbij speelt is dat het pre-competitieve onderzoek en de innovatie aan 5G en 6G netwerken in Nederland op dit moment gefragmenteerd is. Er lopen meerdere initiatieven (zoals 5Groningen, DoIoT en andere “5G Hubs”) die ieder goede resultaten leveren. Het ontbreekt echter aan schaalbaarheid en herbruikbaarheid in de opbrengsten, op verschillende vlakken. Nederland heeft meer in 5G en 6G opgeleide mensen nodig om invloed te hebben op de ontwikkeling en toepassing van 5G en 6G netwerken en applicaties, enerzijds om onze soevereiniteit op dit gebied te waarborgen en anderzijds om ons verdienvermogen te versterken. Bundeling van kennis is nodig om sturing te geven aan onderzoek op Europees niveau in de voor Nederland meest relevante richtingen. Bundeling en schaalvergroting is tevens nodig om ervoor te zorgen dat Nederland maximaal kan profiteren van de nieuwe mogelijkheden van 5G en 6G.

TNO heeft nu in nauwe afstemming met het Ministerie van Economische zaken en het topsector ICT/Team dutch digital delta (Team ddd) het initiatief genomen om samen met een aantal belangrijke stakeholders uit de sector een position paper te gaan schrijven waarin vastgelegd gaat worden wat in scope moet komen van een nationaal Future Network Services (FNS) programma. Wat is er voor nodig aan kennisopbouw en -ontwikkeling in en rond onze netwerkinfrastructuren? Hoe kunnen de netwerk infrastructuren van de toekomst de diverse sectoren maximaal ondersteunen bij het realiseren van hun ambities? Hoe kan in een pre-competitieve samenwerking van telecom operators, technologie toeleveranciers, toepassingssectoren en onderzoeksinstellingen, en met ondersteuning vanuit de overheid, deze ambitie worden gerealiseerd?

De komende maanden gaat TNO met een aantal key stakeholders een position paper schrijven dat antwoord moet geven op deze vragen. Hiermee willen we een basis creëren voor een daarna te starten Future Network Services programma dat deze ambitie gaat realiseren.

Lees ook Het Nederlandse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem voor de doorontwikkeling van 5G en 6G

Contactpersoon

Paul Wijngaard - e-mail