Overzicht Team dutch digital delta Project video's

Op deze pagina is een selectie te zien van projecten en samenwerkingen die met inbreng van Team dutch digital delta tot stand zijn gekomen. De video's zijn onderverdeeld naar de sleuteltechnologieën, maar enkele projecten benoemen of raken ook andere sleuteltechnologieen.

Big data

Big Data is een breed toepasbaar middel met impact op alle sectoren binnen onze maatschappij. Organisaties verwerven steeds grotere hoeveelheden data vanuit eigen processen. Deze data worden verzameld, opgeslagen en uitgewisseld, zowel binnen als buiten de eigen organisatie.

Blockchain

Blockchain richt zich op samenwerking in ketens van partijen die elkaar nodig hebben; er is sprake van een onderlinge afhankelijkheid tussen technologie, gebruik en toepassing van blockchain. Een bekende toepassing van blockchain ten behoeve van duurzaamheid is in het onderling afrekenen in een microgrid.

Artificial Intelligence

Artificiële Intelligentie (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privé leven en de maatschappij.  De voortvarendheid waarmee wij nu handelen bepaalt de controle over onze toekomst met significante effecten binnen 10 jaar. Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI.

Cybersecurity

Cybersecurity is het beschermen van computersystemen en netwerken tegen het openbaar maken van informatie of het aanrichten van schade door verstoring. De toenoemende afhankelijkheid van computersystemen, netwerken, mobiele en verbonden apparaten maakt het vakgebied steeds belangrijker.

Future Networks and Services

Toekomstige netwerken als 5G en verder zijn veel meer dan de huidige 3G en 4G netwerken. Waar traditionele netwerken vooral data zenden en ontvangen vergroeien in de toekomstige netwerken verschillende technieken steeds verder met elkaar. Onder de noemer Future Networks en Services, en in lijn met de Europese 'Smart Networks en Services', schaart topsector ddd de activiteiten gericht op de doorontwikkeling van nieuwe (mobiele) communicatietechnieken. Hierin versmelten diensten met infrastructuur en komen cloud, IOT, kunstmatige intelligentie en telecomnetwerken bij elkaar om zo nieuwe toepassingen voor diverse sectoren en de maatschappij mogelijk te maken