Over ons

Nederland behoort tot de absolute wereldtop van digitale economieën. Veel huishoudens hebben een pc, tablet én smartphone en ons mobiele netwerk is erg goed ontwikkeld. Bijna alle Nederlandse bedrijven werken online en onze internetservers zijn de veiligste ter wereld. Onze uitgangspositie is dus goed. ICT en internet zijn in toenemende mate motoren voor innovatieve producten en diensten en daarmee voor economische groei.

Van de landbouw en de gezondheidszorg tot het onderwijs, logistiek en de wetenschap: geen sector kan nog zonder ICT. Elke (top)sector kent zijn eigen ICT-uitdagingen, maar er zijn ook veel dwarsverbanden. Een succesvolle toepassing van een ICT-oplossing in de ene sector, kan bijvoorbeeld ook toegepast worden in een andere sector.

De vier D’s van digitalisering

Daarbij wordt gekeken naar de ‘vier D’s van digitalisering. Digitalisering is in de eerste plaats disruptive, het verstoort traditionele ketens en modellen. Het is ook deceptive: je ziet een ontwikkeling eigenlijk niet aankomen, maar ineens is die er en dan ook vrij prominent. Het is delocalised: je stopt die mobiele technologie in je achterzak, je neemt die overal mee naar toe en maakt verbinding. Tot slot is het ook democratised. Want iedereen kan er gebruik van maken, kan er een toepassing mee verzinnen of een business mee opzetten.

Visie, Missie en bijdrage

Digitale innovaties transformeren de manier waarop we leven en werken.

Team dutch digital delta identificeert, prioriteert en organiseert digitaal/ICT-onderzoek en innovatie, en creëert ecosystemen waarmee maatschappelijke en economische vraagstukken aangepakt worden. Zij doet dat door publieke en private partijen bijeen te brengen in innovatie-coalities met een focus op de ICT-sleuteltechnologieën en door de bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen. Hierbij bestrijken we het hele traject van fundamenteel onderzoek tot en met valorisatie.

Opleiden van nieuw talent, om- en bijscholing, kennis-disseminatie, breed betrekken van MKB en internationale samenwerking vormen een belangrijk onderdeel van onze missie.

Lees in het 'Visie en bijdrage Team ddd aan missiegedreven innovatiebeleid' aan welke thema's en programma's Team dutch digital delta werkt om de Nederlandse positie op het gebied van digitalisering en digitale technologieën internationaal te kunnen behouden.

Prioriteiten 

  • Bouwen van pps-programma’s voor digitale sleutel technologieën​
  • Vergroten van deelname aan missiegedreven programma’s/thema’s en MMIP’s ​
  • Vergroten van MKB betrokkenheid bij de pps-programma’s en valorisatie onderdeel maken van alle programma’s ​
  • Realiseren van de HCA doelstellingen​
  • Versterken internationale aansluiting voor de pps-programma’s (nog verder uitwerken)​
  • Tijdige signalering en strategiebepaling voor wat betreft nieuwe onderwerpen met lange termijn impact op de ICT gerelateerde concurrentie positie van Nederland​

Samenwerking, kennisdeling, financiering

Team dutch digital delta heeft als missie het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen te helpen innovaties met ICT te realiseren en de internationale positie van Nederland als land om te investeren in en met ICT-innovatie te verstevigen. Dat gebeurt via samenwerking, kennisdeling en het aanbieden van financiering routes op specifieke thema’s.

Binnen programma’s en initiatieven van Team dutch digital delta wordt gewerkt in publiek-private samenwerking met organisaties binnen de Topsectoren, Universiteiten, Kennisinstituten - zoals TNO, NWO, CWI, NLeSc-center –, meerdere Ministeries, brancheorganisaties – zoals NLdigital, CIO Platform Nederland, FME, VNO-NCW/MKB-Nederland, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, private organisaties en startups/scale-ups.

Passendheidstoets ICT

Aanvragen in het ENW PPS-fonds moeten als 'passend' worden beoordeeld door de topsectoren om, in het geval van Team dutch digital delta,  ervoor te zorgen dat voorstellen aansluiten op de Kennis- en Innovatieagenda. Hiervoor dienen aanvragers het formulier Passendheidstoets ICT in te vullen. Het ingevulde formulier kan worden gestuurd naar: info@dutchdigitaldelta.nl.

Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0

De Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0 is gepubliceerd. Dit is de actualisatie van de digitaliseringsstrategie die het kabinet in 2018 naar de Tweede Kamer stuurde. De vernieuwde strategie geeft kort weer wat de behaalde resultaten van het afgelopen jaar zijn en blikt vooruit naar de toekomst. Het document is te downloaden bij de Rijksoverheid: Nederlandse Digitaliseringsstratgie 2.0.