Ondersteuning

Waar u op kunt rekenen bij het inspelen op digitale transformatie.

Om in te spelen op de digitale transformatie identificeert, prioriteert en organiseert team ddd krachtenbundeling op het gebied van ict-onderzoek, innovatieve toepassingen en human capital.

Team ddd brengt zowel grote als kleine bedrijven, overheden, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen samen in innovatie-coalities rond kansen voor digitale sleuteltechnologieën die relevant zijn voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en bijdragen aan het verdienvermogen. Binnen innovatie-coalities zijn werkgroepen actief op tal van uitdagende ict vraagstukken. Opleiden van nieuw talent, verspreiden van opgedane kennis en het stimuleren van internationale samenwerkingen zijn onderdeel van de aanpak van het team ddd.

Op deze pagina vind u meer informatie over de ondersteuning die team ddd u kan bieden.

Hoe kunnen wij samenwerken?

Wij denken graag samen met u na over de beste innovatiepartners, kenniscoalities en financieringsmogelijkheden behorende bij een mogelijke publiek-private samenwerking. Neem hiervoor contact met ons op om kansen/mogelijkheden te bespreken.

Wij maken inzichtelijk welke financieringsinstrumentaria er bestaan om samenwerking in publiek-private samenwerking vorm te geven.

Via onze kwartiermakers en innovatie-coalities

Via onze kwartiermakers

Team ddd heeft binnen verschillende maatschappelijke uitdagingen en sectoren kwartiermakers die partijen en ICT-innovatie vragen bundelen om te komen tot (kennis)vraagstukken die in publiek-private samenwerking kunnen worden opgepakt. Zij treden graag met u in contact hierover. Neem contact met ons op en wij brengen u in contact met een kwartiermaker.

Neem contact met ons op

Via onze innovatie-coalities

Digitale innovaties transformeren de manier waarop we leven en werken. Om deze innovaties te ondersteunen en te stimuleren heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de website dutch digital delta in het leven geroepen. Onderdeel hiervan zijn verschillende samenwerkingen die zich richten op de belangrijkste onderzoeksgebieden.

Uw voordelen

de voordelen van samenwerken, kennisdelen- en ontwikkelen in publiek-private samenwerking via de innovatie-coalities of sectorkwartiermakers zijn:

1. Snellere ontwikkeling van kennis - meer partijen werken samen aan een oplossing
2. Goedkopere voorinvesteringen - leverage van andere partners en publieke middelen
3. Beter inzetbare totaaloplossingen - meer partijen kunnen tot betere oplossingen komen, inclusief ecosysteembenadering en aandacht voor juridische aspecten
4. Toegang tot kennis/Human Capital
5. (Beleids)wind in de rug door aansluiting bij langjarig missiegedreven innovatiebeleid

Afhankelijk per programma, coalitie of samenwerkingsverband gelden ook onderstaande voordelen voor u:

1. Marketing - versterkende profilering en aandacht in de media & events op specifieke thema’s
2. Strategische business voordelen - kennisvoorsprong en als eerste op de hoogte over beleid, randvoorwaarden en ontwikkelingen in het veld
3. Public Affairs - invloeduitoefening door inbreng ideeën vanuit een maatschappelijke context
4. MVO - positioneren met maatschappelijke ontwikkelingen op thema’s

Bekijk de innovatie-coalities

Financiering

Calls

Team ddd draagt bij aan het missiegedreven innovatiebeleid van de Rijksoverheid. Dit beleid wordt ondersteund door NWO binnen de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. NWO ontwikkelt daarbinnen jaarlijks een aantal grote thematische programma’s met een omvang tussen de 5 en 15 miljoen euro, de missiegedreven programma's. Onderzoekers dienen voorstellen in voor samenwerkingsprojecten, met een budget van 750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel.

Bekijk de openstaande calls

Financiële Instrumentaria

Om innovatie en onderzoek te stimuleren zijn in het kader van het topsectorenbeleid allerlei (financiële) instrumenten in het leven geroepen. Deze instrumenten variëren van het stimuleren van netwerken, het laagdrempelig organiseren van advies op maat tot het mede financieren van onderzoek in publiek-private samenwerkingen. Een overzicht van de verschillende instrumenten vindt u in een presentatie in het zijmenu. Hieronder vindt u een screenshot van de leeswijzer die fasen in digitaal onderzoek en innovatie beschrijft, gekoppeld aan diverse instrumentaria uitstaande bij onze innovatiepartners vanuit de Nationale Wetenschapsagenda, NWO, TNO, RVO, EU-instrumentaria, regio’s, Human Capital, PPS-toeslag voor onderzoek en innovatie en specifieke calls gericht op maatschappelijke uitdagingen.

Leeswijzer Financiele Instrumentaria. Bevat een figuur met informatie die terugkomen in de presentatie.
Klik op deze afbeelding om de presentatie te openen

MIT-regeling

De MIT regeling (MKB Innovatiestimulering Regio en Topsector) is expliciet gericht op het stimuleren van innovatie in brede zin bij het MKB. De regeling bestaat uit 5 sub-regelingen die allemaal via het TKI (Topconsortia Kennis en Innovatie) lopen. Drie (haalbaarheid, kennisvoucher en R&D samenwerking) van de vijf regelingen gaan, waar mogelijk, via de regionale afdelingen van het TKI. De andere twee, Netwerkbijeenkomsten en Innovatiemakerlaars lopen via het landelijke TKI bureau. Voor deze laatste twee dient ook op landelijk niveau een passendheidsverklaring (zie onder) te worden aangevraagd. Let op! Sommige van de regelingen zijn populair, de subsidie voor Haalbaarheidsstudies bijvoorbeeld is in het begin van het jaar al snel overvraagd.

Meer informatie op rvo.nl

Programmatoeslag

Onderzoeksprojecten in samenwerking met NWO, TNO of de verschillende Technische Universiteiten komen mogelijk in aanmerking voor programmatoeslag. Neem contact op met uw relevante onderzoek/kennis partner voor de mogelijkheden en consequenties hiervan.

Projecttoeslag

De regelingen rond PPS project toeslagen zijn gericht op zowel groot, midden en klein bedrijf en zijn bedoeld om onderzoek in publiek-private setting te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor toeslag zal een consortium moeten worden gevormd waarbij private partijen met kennisinstellingen samenwerken aan een onderzoeksvraag. Er zal altijd een in cash en/of in kind bijdrage (grofweg 30%) door de private partij(en) moeten worden gedaan om aan de voorwaarden voor deze subsidie te voldoen. Er zijn twee soorten PPS project toeslag regelingen, één aanvraag loopt via het TKI en één doet het consortium rechtstreeks bij RVO. Voor deze laatste zal apart via de Topsector ICT (ddd) een passendheidsverklaring (zie volgende kop) moeten worden aangevraagd.

Meer informatie op rvo.nl

Passendheidsverklaring

Omdat alle hierboven beschreven regelingen onderdeel uitmaken van het topsectoren beleid zal van elke aanvraag moeten worden vastgesteld of het bijdraagt aan de agenda van de desbetreffende topsector. Subsidieaanvragen die betrekking hebben op de materie rond topsector ICT worden door Ben van Lier gecontroleerd op passendheid bij de KIA ICT. Voor de aanvragen die via het TKI lopen is het aanvragen van de passendheidsverklaring onderdeel van het proces. Voor de aanvragen die niet via het TKI lopen moet het aanvragen van de passendheidsverklaring via de topsector ICT en kunt u mailen aan bijgaande mailadres. Dit laatste geldt voor:

- PPS projecttoeslagen groter dan 2 miljoen die rechtstreeks bij RVO ingediend worden.