ICT Lab Utrecht stoomt mbo-studenten klaar voor arbeidsmarkt

Deze praktische werkwijze laat hen kennis maken met slimme ICT-toepassingen buiten de ‘traditionele ICT-sector’. Dit zal hen beter uitrusten voor de arbeidsmarkt die door toedoen van IT razendsnel verandert.

ICT Lab Utrecht is een initiatief van Dialogic innovatie & interactie in samenwerking met het ICT College van ROC Midden Nederland, met cofinanciering van Economic Board Utrecht en het Opleidingsfonds voor de ICT-sector (CA-ICT) en ondersteuning vanuit de Human Capital Agenda ICT van het team ICT.

Veranderende arbeidsmarkt

Elke sector verandert door ICT, van banken en detailhandel tot openbaar bestuur, zorg en onderwijs. Hiermee stijgt vanuit het bedrijfsleven de vraag naar IT-producten en – diensten. In de provincie Utrecht speelt dit in het bijzonder omdat dat voor 40 % een diensteneconomie is, waarin financiële en ICT banen de hoofdmoot vormen. Utrecht laat in de periode 2011-2017 een verdubbeling van het aantal moeilijk vervulbare ICT-vacatures zien, namelijk van 7500 naar 15.000 vacatures. Deze krapte vormt een rem op de groei, met als extreem gevolg dat kansrijke bedrijven hun IT-afdelingen naar het buitenland verplaatsen.

Aanpak ICT Lab Utrecht

Doel van het ICT Lab Utrecht is dat mbo-4 studenten beter aansluiting vinden op de ‘bredere’ arbeidsmarkt voor ICT-ers. Ook wil het ICT Lab een bijdrage leveren aan een flexibele schil van ICT-ers en developers voor het MKB in de regio. Door ook bedrijfstakken buiten de ICT-sector aan te haken, kunnen de mbo-studenten arbeidsmarktmogelijkheden verkennen buiten de geëigende paden.

In de beginfase van dit initiatief ligt het accent nog sterk op kennisoverdracht en het werken aan concrete of realistische cases, uitmondend in demo’s en proof-of-concepts. De praktijk cases ‘smart cities’ voor de gemeenten Utrecht en app developer 2CoolMonkeys zijn daar een voorbeeld van. In een later stadium zal de betrokkenheid van het regionale bedrijfsleven verder toenemen, waardoor opschaling kan plaatsvinden en meer inhoud gegeven kan worden aan de regionale test- en ontwikkelfunctie van het ICT Lab. Het streven is om middels deze aanpak in de periode 2016-2018 door te groeien tot een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV).

Actieplan Human Capital

Het ICT Lab Utrecht is een van de regionale initiatieven die ondersteund worden door de Human Capital Agenda ICT (HCA ICT) van team ICT. De HCA ICT is een actieplan om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. Doel van de HCA is het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod en het bevorderen van een Leven Lang Leren. Een van de actielijnen om resultaat te behalen, is het ondersteunen en verder opschalen van regionale initiatieven zoals het ICT Lab.