Landbouw, water & voedsel

Voor veel van de missies in deze sectoren is data-gebaseerde technologie beschikbaar. Het ontbreekt echter aan een ‘masterplan’, waardoor het delen van kritische data en ketenoptimalisatie niet goed op gang komt. Het Hightech-to-feed-the-world cross-sectoraal innovatieprogramma kan hierin katalyserend werken. Missies richten zich ook op het begrijpen van het totale landbouw-water en voedselsysteem zodat via de juiste interventies gekomen kan worden tot een duurzame, klimaat-neutrale en gezonde balans. Hiervoor zullen geavanceerde monitoringssystemen en simulatiemodellen verder ontwikkeld moeten worden.

Missie of MMIP

 • In 2030 is in de land- en tuinbouw het gebruik van grondstoffen en hulpstoffen substantieel verminderd en worden alle eind- en restproducten zo hoog mogelijk verwaard. De emissies naar grond- en oppervlaktewater zijn tot nul gereduceerd. Ecologische omstandigheden en processen vormen het vertrekpunt voor voedselproductie waardoor biodiversiteit zich herstelt en de landbouw veerkrachtiger wordt.
 • Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water-robuust.
 • In 2030 produceren en consumeren we gezond, veilig en duurzaam voedsel en verdient de boer een eerlijke prijs.
 • Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld, ook na 2100, door het tijdig -op basis van klimaatscenario’s en knikpuntanalyses- nemen van toekomstbestendige en integrale maatregelen tegen beheersbare kosten.

ICT Doel

 • Ketenoptimalisatie en ondersteuning van een sectoraal masterplan. Monitoring en simulatie van sectorale systemen.
 • Mogelijk maken van precisie landbouw. Modelleren en simuleren van onderlinge afhankelijkheden in en effecten van voedselproductieketens.
 • Voorspelling ten behoeve van de beheersing van vraag en aanbod van water.
 • Inzicht relaties tussen voedsel en gezondheid. Tegengaan van verspilling.
 • Monitoring en voorspelling van dijken als kritische infrastructuur.

ICT Technologie

 • Vertrouwd delen van data. Data-gedreven simulaties.
 • Sensor technologie, Internet of Things, netwerktechnologie, big data en artificiële intelligentie. Vertrouwd delen van data.
 • Sensortechnologie, big data en artificiële intelligentie.
 • Verantwoord data verzameling en analyse.
 • Sensing, monitoring en interpretatie van data. Cybersecurity en tamper-proofness van de architectuur.

Meer informatie