Ga naar inhoud
Landbouw, Water en Voedsel

Landbouw, Water en Voedsel

De maatschappelijke uitdagingen voor Landbouw, Water en Voedsel vereisen samenwerking tussen de verschillende topsectoren. De zes missies zijn: Kringlooplandbouw, Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie, Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied, Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel, Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren en Nederland best beschermde delta.


ICT speelt hierbij een cruciale rol, denk aan datascience, sensortechnologie, Internet of Things, netwerktechnologie of artificiële intelligentie.

Voor de laatste kennis en innovaties op het gebied van land- en tuinbouw, voeding en water kijkt de rest van de wereld vaak naar Nederland. Logisch, want de Nederlandse kennisinfrastructuur, de vooraanstaande positie van het bedrijfsleven en de nauwe samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden levert al jaren prachtige innovaties op die antwoord geven op grote, maatschappelijke uitdagingen. Met de komst van de topsectoren – sectoren waar Nederland in uit wil blinken – heeft publiek-private samenwerking een extra boost gekregen.

Dat moet ook, want Nederland staat voor zulke grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van Landbouw, Water en Voedsel dat ze vragen om nog meer samenwerking. Door als overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen gezamenlijk op te trekken, en te investeren in kennisontwikkeling en innovatie, wordt een grote bijdrage geleverd aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Samenwerking levert kansen op waarmee Nederland ook in de toekomst de kraamkamer blijft van slimme oplossingen voor vraagstukken in deze sector.

Actuele informatie

Hier leest u nieuws over de laatste trends en ontwikkelingen over de missies, de activiteiten, de innovatieagenda en sleuteltechnologieën die relevant zijn voor de sector landbouw, water en voedsel. Daarnaast ziet u waar en wanneer er belangrijke bijeenkomsten zijn in dit vakgebied en bieden we u achtergrondverhalen, verslagen, analyses en interviews. Zo blijft u altijd up-to-date.

Nieuws

Vooraankondiging: AI in landbouw, horticultuur, wa...

23 mei 2023

The Youngsters - Artificial Intelligence at the ed...

19 mei 2023
Bekijk al ons nieuws

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen of bijeenkomsten gepland voor dit onderwerp.

Bekijk de agenda

Cruciale rol voor ICT

ICT speelt een belangrijke rol bij het bedenken van innovatieve oplossingen voor de genoemde uitdagingen. Hierbij is de doorontwikkeling van een aantal zogeheten sleuteltechnologieën cruciaal voor het behalen van de zes missies van de kennis- en innovatieagenda. Sleuteltechnologieën zijn van belang binnen meerdere missies. Hierdoor is missie-overschrijdend coördinatie voor de ontwikkeling van deze technologieën essentieel om grote stappen te kunnen maken richting concrete toepassingen.

Actuele thema’s zijn bijvoorbeeld: Artificial Intelligence (inclusief Machine Learning), autonome robots, Big Data, digital twins, sensoren, mens-computerinteractie, genoomtechnologie, Bioinformatica en zaaizaadtechnologie. Een voorbeeld van een lopend project is het ontwerp van membramen om nanodeeltjes uit water te kunnen verwijderen, of het optimaal delen van data in de agrifood-sector, waardoor goed-gefundeerd beslissingen kunnen worden genomen voor teelt, verwerking en afzet.

Voor veel van de ondergenoemde missies is data-gebaseerde technologie beschikbaar. Het ontbreekt echter aan een ‘masterplan’, waardoor het delen van kritische data en ketenoptimalisatie niet goed op gang komt. Het werken aan een masterplan krijgt prioriteit. De Werkgroep landbouw & voeding (NLAIC) werkt samen op het gebied van Artificial Intelligence, bij Commit2Data (C2D) is er het Thema agrofood en op het gebied van blockchain wordt er samengewerkt aan toepassingen in de landbouw- en voedingsketen (DBC). Daarnaast wordt ICT ingezet voor monitoring en simulatie, bij precisielandbouw en het doen van betere voorspellingen over de beheersing van vraag en aanbod van water met behulp van data. Tot slot kunt u denken aan beter inzicht krijgen in relaties tussen voedsel en gezondheid, en het monitoren van dijken met behulp van sensoren.

Zes missies

In de kennis- en innovatieagenda (KIA) voor Landbouw, Voedsel en Water staat beschreven welke zes missies er zijn en hoe die gestalte krijgen. Het gaat om de volgende missies:

In 2030 gebruikt de land- en tuinbouwsector substantieel minder grond- en hulpstoffen. Er wordt zo veel mogelijk waarde gehaald uit alle reststromen en eindproducten en de uitstoot van vervuilende en vermestende stoffen naar licht en grond- en oppervlaktewaarde is teruggebracht naar (bijna) nul. De land- en tuinbouw gebruikt robuuste rassen en teelsystemen. De voedselproductie is gebaseerd op ecologische processen, waardoor de biodiversiteit toeneemt en de land- en tuinbouw veerkrachtiger kan opereren.

In 2050 werkt de land- en tuinbouwsector klimaatneutraal. De uitstoot van broeikasgassen moet fors naar beneden en wordt gecompenseerd door extra vastlegging van CO2 in de bodem en in de natuur. De sector maakt geen gebruik meer van fossiele grondstoffen en is leverancier van duurzame energie. In 2050 is Nederland ook in zowel het landelijk als stedelijk gebied klimaatbestendig en water robuust ingericht. Het beheer van grond- en oppervlaktewater levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatbestendigheid van de land- en tuinbouw en grondwaterafhankelijke industrie, zonder onomkeerbare schade aan te richten aan natuurgebieden. Land- en tuinbouwsystemen kunnen omgaan met de klimaatveranderingen, het stedelijk waterbeheer is geoptimaliseerd en de omgeving is vergroend doordat er klimaatadaptief wordt gebouwd en ingericht.

In 2030 produceren en consumeren we gezond, veilig en duurzaam voedsel en krijgt de boer een eerlijke prijs. In 2030 is voor de Noordzee de ecologische draagkracht, waterveiligheid, -kwaliteit en zoetwatervoorziening in balans met de vraag naar hernieuwbare energie, voedsel, visserij en andere economische activiteiten. Voor 2050 geldt dit ook voor de rivieren, meren en intergetijdengebieden (estuaria en wadden). Tot slot is en blijft Nederland de best beschermde delta ter wereld, ook in de volgende eeuw. De stijging van de zeespiegel en de sterke schommelingen in de afvoer van rivieren vragen om een nieuwe aanpak.

Precisielandbouw

Met precisielandbouw weet de boer precies waar welk gewas iets teveel of te weinig van heeft. Deze ontwikkeling is niet mogelijk zonder ICT-innovaties en ontwikkelingen op het gebied van Big Data, Mobiele communicatie en Artificiële Intelligentie.

Meer informatie

Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's (MMIP's)
 • In 2030 is in de land- en tuinbouw het gebruik van grondstoffen en hulpstoffen substantieel verminderd en worden alle eind- en restproducten zo hoog mogelijk verwaard. De emissies naar grond- en oppervlaktewater zijn tot nul gereduceerd. Ecologische omstandigheden en processen vormen het vertrekpunt voor voedselproductie waardoor biodiversiteit zich herstelt en de landbouw veerkrachtiger wordt.
 • Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water-robuust.
 • In 2030 produceren en consumeren we gezond, veilig en duurzaam voedsel en verdient de boer een eerlijke prijs.
 • Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld, ook na 2100, door het tijdig -op basis van klimaatscenario’s en knikpuntanalyses- nemen van toekomstbestendige en integrale maatregelen tegen beheersbare kosten.
Doelstellingen ICT-innovatie
 • Ketenoptimalisatie en ondersteuning van een sectoraal masterplan. Monitoring en simulatie van sectorale systemen.
 • Mogelijk maken van precisie landbouw. Modelleren en simuleren van onderlinge afhankelijkheden in en effecten van voedselproductieketens.
 • Voorspelling ten behoeve van de beheersing van vraag en aanbod van water.
 • Inzicht relaties tussen voedsel en gezondheid. Tegengaan van verspilling.
 • Monitoring en voorspelling van dijken als kritische infrastructuur.
Benodigde ICT-technologieën
 • Systeemarchitectuur, big data en artificiële intelligentie binnen real-time regelsystemen en simulaties.
 • Systeemintegratie, hybride artificiële intelligentie, mens in-de-lus.
 • Blockchain, gestandaardiseerde data uitwisseling.
 • Systeemintegratie, artificiële intelligentie, blockchain.
 • Systeemintegratie en cybersecurity. Big data, artificiële intelligentie, blockchain.
 • Big data gedreven simulaties.
 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies