Nederland loopt internationaal voorop in innovatie met ICT. Deze onstuimige groei gaat gepaard met een grote behoefte aan personeel met de juiste ICT vaardigheden. Het onderwijs kan deze vraag van de arbeidsmarkt moeilijk bijbenen. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector als daarbuiten loopt het aantal vacatures op.

Actieplan


De Human Capital Agenda van Team ICT is een actieplan om de behoefte aan goed geschoold personeel de komende jaren te vervullen. Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen méér bereiken in het interesseren van jonge mensen voor deze banen van de toekomst als ze samenwerken. De HCA is dan ook een plek waar individuele initiatieven en oplossingen voor dit probleem aan elkaar gekoppeld worden.

Voor 2018 bestaat onze strategie uit vier actielijnen. In de eerste plaats willen we regionale iniatieven vanuit het onderwijs en bedrijfsleven aanjagen. Ook willen we scholieren inspireren te kiezen voor een loopbaan in de ICT en ICT'ers hun kennis te delen als docent in het onderwijs. Met ons laatste actiepunt willen er voor zorgen dat niet alleen kinderen en jongeren, maar iédereen digitale vaardigheden opdoet. U vindt het volledige actieplan aan de rechterzijde van deze pagina.

Regio's

De ervaring leert dat dit het beste werkt door aan te sluiten bij regionale ontwikkelingen en ambities. Afgelopen jaar bleek echter dat er geen landelijke blauwdruk is voor een regionale samenwerking: iedere regio is anders, met andere spelers heeft andere ambities en speerpunten en andere spelers. Wij zoeken dus altijd naar oplossingen op maat.

Downloads

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over dutch digital delta

Actielijn 1: Scholieren inspireren en informeren.

Om een goede vervolgopleiding te kiezen die aansluit op banen van de toekomst is digitale geletterdheid voor kinderen en jongeren van groot belang. Basisschoolleerlingen willen we bereiken met de nieuwe aanpak Samen Digiwijzer en lesmateriaal zoals de Micro:bit.

Het doel van Geef IT Door is om scholieren in het middelbaar onderwijs te voorzien van informatie over de arbeidsmarkt voor ICT’ers. Hiervoor matchen scholen met professionals uit de ICT. Zij verzorgen inspirerende gastlessen over de arbeidsmarkt voor ICT'ers, programeren, cyber security, Big Data, privacy en binnenkort ook blockchain. Jongeren ervaren zo uit eerste hand hoe het uitdagend en veelzijdig de ICT sector is. In 2018 willen we met dit programma 6000 leerlingen bereiken.

Lees hier meer over de Micro:bit en hier over Samen Digiwijzer.

Bezoek de website van Geef IT Door voor meer informatie of om een gastles aan te vragen.

Actielijn 2: Regionale samenwerking stimuleren.

Succesvolle regionale samenwerkingen tussen bedrijven en onderwijs worden in kaart gebracht, gestimuleerd en begeleid. Een regionale aanpak zorgt er voor dat onderwijs beter aansluit op de lokale arbeidsmarkt. Daardoor wordt de keuze voor een ICT-opleiding nog aantrekkelijker. Dit heeft ook zijn weerslag in het onderwijs. ICT’ers worden zo beter opgeleid en voor leerlingen wordt de doorstroom van MBO naar HBO makkelijker gemaakt. In samenwerking met Platform Bèta Techniek gaan we daarvoor RIF aanvragen rond ICT pro-actief begeleiden. Om de doorstroom van MBO naar HBO makkelijker te maken gaat Platform Bèta Techniek inzetten op een intensievere samenwerking tussen Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise. Ook gaan we kijken of we ICT vaker onderdeel kunnen laten zijn van de regionale techniekpacten.

Actielijn 3: Bevorderen beschikbaarheid van voldoende ICT-docenten.

ICT’ers kiezen sneller voor een baan in het bedrijfsleven dan in het onderwijs. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan ICT docenten. In de afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven opgezet om deze belangrijke bottleneck aan te pakken. Er is echter nog geen landelijke dekking van oplossingen en blijkt dat het probleem onvoldoende wordt geagendeerd. Werkzoekende ICT’ers vinden niet gemakkelijk de weg naar het onderwijs. Andere opties zoals het combineren van een baan in het onderwijs en het bedrijfsleven (het hybride docentschap) worden niet voldoende ingezet. In 2018 willen we hier een resultaatgericht programma voor ontwikkelen. Er wordt ook naar gestreefd om bestaande loopbaanoriëntatie trajecten bij vooral grote ondernemingen te verbinden met mogelijke uitstroom als docent.

actielijn 4: leven lang ontwikkelen in de digitaliserende samenleving.

Aanhaken nieuw leven lang leren-beleid regeerakkoord

In deze actielijn haken we aan bij het nieuwe regeerakkoord waarin een doorbraak op ‘levenlang
leren’ is aangekondigd. Dezelfde regionale benadering passen we toe met een samenwerking tussen het UWV en het regionale bedrijfsleven. Deze voeren het Leven Lang Leren plan uit zoals beschreven in het regeerakkoord 2017-2021.

Deze rekening moet het levenlang leren beleid vanuit de overheid bundelen. Met sociale partners en onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan een leven lang leren bij de invoering van deze scholingsregeling. Hierbij wordt ook de positie van de O&O-fondsen betrokken.”

We verbinden deze actielijn ook met de scholingsprojecten werkzoekenden van het Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICTdie in 2018-2019 worden uitgevoerd.

Arbeidsmarktonderzoek- en beleid

ICT is een cruciaal onderdeel geworden van de hedendaagse maatschappij. De opkomst van ICT leidt tot een transformatie van de economie in de volle breedte met als gevolg dat de grens tussen ‘ICT’ers’ en overige beroepen steeds meer vervaagt. In verschillende sectoren vinden ontwikkelingen plaats waarbij hoogwaardige ICT-kennis en vaardigheden essentieel zijn. De eisen die gesteld worden aan ICT-functies zijn dan ook sterk aan verandering onderhevig. Momenteel is nog onvoldoende inzicht in de gevolgen hiervan in verschillende sectoren en de maatregelen die hiervoor getroffen moeten worden

Nieuwsoverzicht