Regionale samenwerking stimuleren

Homepage Human Capital Regionale samenwerking stimuleren

Voor de ontwikkeling van Nederland als digitaal koploperland is het van groot belang dat onze beroepsbevolking beschikt over voldoende digitale basisvaardigheden en voldoende ICT-professionals.

Door de aansluiting van het ICT-bedrijfsleven met het beroeps- en hoger onderwijs te versterken, willen we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren (o.a. curriculumvernieuwing, docent instroom en professionalisering) en de digitale vaardigheden van afgestudeerden beter laten aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt.

Veel aandacht zal daarbij uitgaan naar cross sectorale vakgebieden waarbij de toepassing van ICT binnen een sector – bijvoorbeeld de zorg – essentieel is voor de innovatie van de sector en het verhogen van de arbeidsproductiviteit. 

ICT-centra in beroeps- en hoger onderwijs

Dit doel willen wij bereiken door regionale samenwerkingen tussen het (MKB) bedrijfsleven en het onderwijs te stimuleren en het aantal ICT-centra in het beroeps- en hoger onderwijs te verhogen. Dit is in lijn met de ambitie die is uitgesproken in de Nederlandse Digitaliseringsstategie (H5 - p32).

Hierbij willen we een voorbeeld nemen aan de huidige Centra voor Innovatief Vakmanschap (CiV) binnen het MBO en de Centers of Expertise (CoE) binnen het HBO die gezamenlijk een lerend netwerk van publiek private samenwerkingen (PPS-en) vormen binnen het netwerk Katapult. Dit landelijk dekkende netwerk bestaat uit meer dan 150 PPS’en, waarvan er momenteel tien PPS’en in het mbo en drie in het hbo zijn die een focus hebben op ICT.

Aanvullend zal er worden gewerkt aan het verbeteren van de doorlopende leerlijn van het voortgezet onderwijs naar het MBO en HBO om de aansluiting van het onderwijs en daarmee de doorstroom van studenten te verbeteren en tegelijkertijd de uitval van studenten te verminderen.

Ook interessant