Netwerkfunctie en verbinden

Als onderdeel van de actieagenda van het Team ICT-Innovatie kiest de HCA ICT voor focus binnen een beperkter aantal voorgeselecteerde regio’s met als hoofddoel: het terugdringen van tekorten aan ICT-professionals, zowel in het mbo, hbo als wo, met een aanpak op diverse niveaus; van bestuurlijk tot operationeel.

Door intensievere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, beogen we het ICT-onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de meest actuele ICT-ontwikkelingen, zoals blockchain, big data en AI. De aandacht voor deze technologieën vanuit de HCA ICT leidt tot een versnelling van het aanbod bij particuliere aanbieders waarmee kennis wordt ontsloten richting bedrijven en professionals. 

Het reguliere onderwijs wordt ondersteund bij de benodigde versnelde aanpassingen in hun curriculum. Een Leven Lang Ontwikkelen is een centraal thema in de HCA-aanpak: ICT-professionals moeten zich gemakkelijk kunnen bij- of omscholen. Ook blijven we middelbare scholieren inspireren voor ICT en digitalisering als vakgebied en (onderdeel van) hun toekomstige werk. Dit doen we in nauwe samenwerking met het Platform Bèta Techniek. 

De HCA ICT zoekt tevens aansluiting bij initiatieven van relevante stakeholders, zoals het Deltaplan ICT waar CA ICT gangmaker is en andere departementen vraagt te investeren in om-, her- en bijscholing. Dit past goed bij de doelstellingen van de HCA ICT. 

Doelstellingen

Een cruciale rol voor de HCA ICT is het onderhouden van het kennisnetwerk tussen de relevante stakeholders en het verbinden van het (regionale) bedrijfsleven met het voortgezet - en beroepsonderwijs. Verder wordt gewerkt aan een betere aansluiting met andere activiteiten van Team ICT, overige (Top)sectoren, en activiteiten van stakeholders en beoogt de HCA ICT het Nederlandse kennis ecosysteem toegankelijker te maken en het faciliteren van kennisdeling.