HCA ICT

Nederland loopt internationaal voorop in innovatie met ICT. Deze onstuimige groei gaat gepaard met een grote behoefte aan personeel met de juiste ICT vaardigheden. Het onderwijs kan deze vraag van de arbeidsmarkt moeilijk bijbenen. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector als daarbuiten loopt het aantal vacatures op.

Actieplan

De Human Capital Agenda van Team ICT is een actieplan om de behoefte aan goed geschoold personeel de komende jaren te vervullen. Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen méér bereiken in het interesseren van jonge mensen voor deze banen van de toekomst als ze samenwerken. De HCA is dan ook een plek waar individuele initiatieven en oplossingen voor dit probleem aan elkaar gekoppeld worden. Het volledige actieplan kunt u aan de rechterkant van de website downloaden.

Stakeholders

Het gevoel van urgentie om het tekort aan ICT’ers op te lossen wordt steeds nadrukkelijker nationaal en regionaal erkend. Een manier om dit op te lossen is betere aansluiting van het (beroeps)onderwijs op het regionale bedrijfsleven. Hiermee wordt het onderwijs aantrekkelijker voor jongeren en krijgen bedrijven beter opgeleide ICT’ers dan nu het geval is. Toch zijn er nog steeds onvoldoende structurele banden tussen bedrijven en het onderwijs. En daar waar dit wel gebeurt en succesvol is blijft het vaak landelijk onbekend. Hierin willen we in 2018 verandering brengen. Dit kan alleen als alle stakeholders hun verantwoordelijkheid nemen. In 2018 willen we hier nadrukkelijker aandacht voor vragen en waar nodig op bij sturen. Het gaat per stakeholder om de volgende rollen:

1. Onderwijsinstellingen: openstellen voor intensieve samenwerking met bedrijven waarmee het onderwijsaanbod beter kan aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt.

2. Bedrijven: zowel in natura als in financiële zin bijdragen aan kansrijke projecten

3. Overheden: zowel landelijk als regionaal financieel bijdragen, maar ook binnen bestaande netwerken een actieve rol spelen om het onderwijs beter te laten aansluiten op de regionale arbeidsmarkt.

4. Wetenschap: ontwikkelingen rond nieuwe technologieën die kansen bieden voor de arbeidsmarkt en ook veranderingen vragen van het onderwijs tijdig delen in de juiste gremia.

5. Scholieren en ouders: beschikbare informatie over de kansen die arbeidsmarkt biedt tot zich nemen en mee laten wegen in hun besluiten over hun toekomst

Regio's

Voor 2018 bestaat onze strategie uit vier actielijnen. In de eerste plaats willen we regionale initiatieven vanuit het onderwijs en bedrijfsleven aanjagen. Ook willen we scholieren inspireren te kiezen voor een loopbaan in de ICT en ICT'ers hun kennis te delen als docent in het onderwijs. Met ons laatste actiepunt willen er voor zorgen dat niet alleen kinderen en jongeren, maar iédereen digitale vaardigheden opdoet.


Nieuwsberichten

Over HCA ICT

Zichtbaar verschil maken

De ambitie voor HCA ICT blijft om het tekort aan ICT-professionals terug te dringen.
Daarnaast zet zich HCA ICT in op de verankering en opschaling van regionale publiek-private samenwerkingen op dit terrein.
Hierbij wordt de focus gelegd op 10 geselecteerde regio’s.