Human Capital Agenda

Nederland loopt internationaal voorop in innovatie met ICT. Deze onstuimige groei gaat gepaard met een grote behoefte aan personeel met de juiste ICT vaardigheden. Het onderwijs kan deze vraag van de arbeidsmarkt moeilijk bijbenen. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector als daarbuiten loopt het aantal vacatures op. De Human Capital Agenda (HCA) is een actieplan om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen.

Hoe doen wij dat?

Actielijn 1

Regionale samenwerking stimuleren

Lees meer
Actielijn 2

Scholieren inspireren en informeren

Lees meer
Actielijn 3

Bevorderen kennisoverdracht nieuwe technologieën

Lees meer

Het onderwijs kan deze vraag van de arbeidsmarkt moeilijk bijbenen. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector als daarbuiten loopt het aantal vacatures op, wat versterkt wordt door een aanhoudende groei van de economie, waar een groot deel van de groei ontstaat vanuit technologische innovatie.

De concurrentie tussen werkgevers op de arbeidsmarkt voor ICT’ers neemt toe. Dat komt ook door de toenemende vraag van buiten de ICT-sector. En ook voor steeds meer beroepen buiten de ICT-sector zelf zijn primaire ICT-vaardigheden vereist. De ICT-arbeidsmarkt zoals we die kenden bestaat niet meer, maar wordt steeds meer een arbeidsmarkt voor ICT’ers.

Actieplan

De Human Capital Agenda (HCA) is een actieplan om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om jonge mensen te interesseren voor de banen van de toekomst. De ervaring leert dat dit het beste werkt door aan te sluiten bij regionale ontwikkelingen en ambities.

Vanuit de evaluatie van de activiteiten en resultaten van de afgelopen jaren is er gekozen om meer te focussen op de samenwerking in de regio en het bereiken en helpen van onderwijsinstellingen door het aanbieden van professionals voor gastlessen.

Via een drietal actielijnen draagt de HCA ICT bij aan de doelen van het Team ICT op het gebied kennis-en talentontwikkeling en het beschikbaar komen van voldoende goed gekwalificeerde ICT-professionals. Daarnaast blijft de netwerkfunctie en het verbinden van de benodigde stakeholders een kernactiviteit voor de Human Capital Agenda ICT.

Stakeholders

Het gevoel van urgentie om het tekort aan ICT’ers op te lossen wordt steeds nadrukkelijker nationaal en regionaal erkend. Een manier om dit op te lossen is betere aansluiting van het (beroeps)onderwijs op het (regionale) bedrijfsleven. Hiermee wordt het onderwijs aantrekkelijker voor jongeren en krijgen bedrijven beter opgeleide ICT’ers dan nu het geval is. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan structurele banden tussen overheid, bedrijven en het onderwijs. Ook de komende jaren zullen we inzetten op deze learning communities in combinatie met opschalen van regionale initiatieven We doen dit samen met de stakeholders. Het gaat per stakeholder om de volgende rollen:

1. Onderwijsinstellingen: openstellen voor intensieve samenwerking met bedrijven waarmee het onderwijsaanbod beter kan aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt.

2. Bedrijven: zowel in natura als in financiële zin bijdragen aan kansrijke projecten

3. Overheden: zowel landelijk als regionaal financieel bijdragen, maar ook binnen bestaande netwerken een actieve rol spelen om het onderwijs beter te laten aansluiten op de regionale arbeidsmarkt.

4. Wetenschap: ontwikkelingen rond nieuwe technologieën die kansen bieden voor de arbeidsmarkt en ook veranderingen vragen van het onderwijs tijdig delen in de juiste gremia.

5. Scholieren en ouders: beschikbare informatie over de kansen die arbeidsmarkt biedt tot zich nemen en mee laten wegen in hun besluiten over hun toekomst

Roadmap topsectoren

Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de innovaties die door de topsectoren worden nagestreefd. Door de snelle veranderingen in de economie, technologie, arbeidsmarkt en maatschappij neemt het belang van het adequaat opleiden van mensen sterk toe. Dit betekent dat het beroeps- en hoger onderwijs programma’s moet kunnen inrichten waaraan behoefte is.

Meer informatie over de Roadmap topsectoren

Nieuws